OBCHODNÍ PODMÍNKY

KURZY

Všeobecné obchodní podmínky LITE Jihlava, o.p.s. platné od 1. 1. 2019 - Kurzy

 1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnosti LITE Jihlava, o.p.s., se sídlem Srázná 11, Jihlava, IČ: 291 88 016, DIČ: CZ29188016, spisová značka O 387 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená ředitelkou Mgr. Veronikou Horkou (dále jen „LITE Jihlava“ či „prodávající“), uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (tj. jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.anglictinajihlava.cz

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně služby včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny a informace o jiných nákladech či podmínkách spojených s poskytnutou službou.  

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
 2. 1. Cenaslužeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 3. 2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

 1. 3. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby hradí zákazník bezhotovostně způsobema na účet zvolený v prodejním formuláři.
 2. 4. Pro bezhotovostní platbyjsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.

 

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. bankovním převodem na základě faktury
 4. 5. Platba je jednorázová
 5. 6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symboluplatby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 6. 7. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy(od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Vzdělávací produkty (služby) budou dodány v sídle prodávajícího v termínech uvedených v objednávce.

 

 

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah písemných materiálů i obsah ústně prezentovaných výukových přednášek, které se používají pro výuku u prodávajícího v písemné a/nebo jakékoliv jiné podobě, stejně tak jako metody a postupy pro výuku, používané prodávajícím, jsou chráněny autorským právem a nemohou být rozmnožovány nebo jakkoliv jinak užívány bez předchozího písemného svolení majitelů autorských práv, kterými jsou LITE a Applied Scholastics International. Zejména je zakázáno jakékoliv zaznamenávání, rozmnožování, úpravy, změny a další šíření těchto materiálu a jakékoliv jejich další využívání. Výjimku tvoří pouze užití pro vlastní vnitřní osobní potřebu v rámci výuky. Zákazník se zavazuje, že nebude během svého studia u prodávajícího ani po jeho skončení používat žádné materiály ani metody, používané prodávajícím mimo vymezený rámec těchto vzájemných smluvních vztahů. Porušení těchto závazků bude považováno za úmyslné porušení autorských práv dle příslušných ustanovení autorského zákona a trestního zákoníku.

Porušení tohoto závazku rovněž opravňuje prodávajícího k okamžitému vyloučení studenta z kurzu bez jakékoliv další náhrady či vrácení ceny.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření této smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po uzavření smlouvy musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy(vyplňte tento formulář a pošlete jej na jihlava@lite.czpouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytování služeb (*)
  4. Datum objednání (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Odešlete formulář prosím emailem na jihlava@lite.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jihlava@lite.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese jihlava@lite.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis vady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a LITE Jihlava za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

LITE Jihlava se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto LITE Jihlava ani lektoři nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

LITE Jihlava ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z kurzu. 

Po celou dobu trvání kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

 1. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

9.1. Změna termínu ze strany zákazníka: V případě, že zákazník nemůže nastoupit na objednaný termín kurzu uvedený na přední straně této smlouvy, nemá nárok na vrácení kurzovného, ani poměrné části. Je oprávněn si za sebe najít náhradníka se stejnou úrovní angličtiny.

9.2. Změna termínu ze strany prodávajícího: V případě zrušení termínu kurzu ze strany LITE je zákazník oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit a LITE povinna vrátit cenu kurzovného v plné výši.

9.5.  Ukončení kurzu: Každá úroveň kurzu je ukončována závěrečným testem. Nebude-li student v závěrečném testu úspěšný (85%), nemůže postoupit do další, pokročilejší úrovně. Nejprve student musí znalosti doplnit a úspěšně znovu napsat test. Pro doplnění chybějících znalostí je oprávněn využít opakování úrovně, a to za 50% ceny dle aktuálního ceníku při podání přihlášky do týdne od ukončení kurzu. Nepokračuje-li student ve studiu z důvodu nesplnění závěrečného testu příslušné úrovně kurzu a nevyužije-li ani do jednoho roku od posledního neúspěšného závěrečného testu postup stanovený výše, přičemž má předplacené další navazující úrovně kurzu, nemá po uplynutí této lhůty nárok na vrácení jakéhokoliv finančního plnění (ceny za kurz/kurzy či poměrné části). V případě pauzy ze studia delší než půl roku, je student povinen znovu napsat úspěšně test pro postup do vyšší úrovně.

9.6. Absence kurz: V případě absence studenta na kurzu je možné absenci nahradit následujícími způsoby: a) Student si sám doplní poznámky od jiných studentů z kurzu. Za neúčast na výuce LITE neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci. b) Student využije zvýhodněných soukromých hodin s lektorem, kterými doplní absenci v kurzu. Student je dále oprávněn využít těchto hodin za účelem doplnění či procvičení výuky probírané v kurzu. V těchto případech lze využít zvýhodněné balíčky soukromých hodin oproti standartním soukromým hodinám. Ceník je k dispozici v kanceláři LITE. Pokud již student momentálně není součástí žádného kurzu, vztahuje se na něj platný ceník soukromé výuky.

9.7. Absence soukromá výuka: Pokud se zákazník alespoň jeden den před výukou písemně omluví, přesouvá se výuka na následující termín. V případě neomluvení se nebo omluvy z výuky v den jejího konání, tyto hodiny propadají bez náhrady. Stejné pravidlo platí i pro soukromou výuku pro 2 a více studentů na společné lekci, nepřítomnost některého ze studentů se ze strany prodávajícího nenahrazuje.

9.8. Čekací listina kurz: Zákazník se zavazuje absolvovat jednotlivé úrovně kurzu v termínech uvedených v objednávce. Zároveň však bude zákazník zapsán na tzv. čekací listinu již plně obsazeného kurzu v dřívějším termínu. Pořadí je určeno dnem uzavření smlouvy. V případě, že se uvolní místo v obsazeném kurzu, je zákazník oprávněn změnit termín uvedený v objednávce a začít studovat v uvolněném dřívějším termínu, jinak platí termín uvedený v objednávce.

9.9. Čekací listina soukromá výuka: Po uzavření smlouvy a plně obsazeném rozvrhu pro soukromou výuku jsou studenti zařazeni na čekací listinu. Studenti jsou pravidelně informováni o uvolněných termínech pro soukromou výuku. Pořadí na čekací listině je určeno datem uzavření smlouvy. Nebude-li mít zákazník uhrazenou plnou cenu dle smlouvy, je prodávající oprávněn postoupit místo jinému studentovi. Čekací doba není stanovena s tím, že záleží na volných termínech a volbě zákazníka. V případě zapsání na čekací listinu je zákazník v jejím průběhu oprávněn změnit formu studia nebo převést studium na jinou osobu, finance se ze strany prodávajícího v tomto případě nevrací.

9.10. Prodávající se zavazuje, že v případě, že by úroveň znalostí zákazníka neodpovídala úrovni kurzu, do jaké byl zákazník zařazen, umožní zákazníkovi zdarma, nejpozději však do třetího dne výuky včetně, přestoupit do nižší nebo vyšší úrovně.

9.11. Prodávající je oprávněn odložit termín výuky již probíhajícího kurzu z důvodu na straně lektora, a to i v den konání výuky s tím, že bude vždy dohodnutý náhradní termín.

9.12. Prodávající je oprávněn bez souhlasu zákazníka změnit osobu lektora či místo konání kurzu.

9.13. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah se zákazníkem, který hrubě narušuje kurz nebo úmyslně poškozuje vybavení nebo zařízení prodávajícího. V takovém případě nemá prodávající nárok na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete LITE Jihlava. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Zásady zpracování osobních údajů naleznete na www.anglictinajihlava.cz. 

 

10.3. Cookies

Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 • Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 • Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
 • Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Účinnost: Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.anglictinajihlava.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.anglictinajihlava.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.