OBCHODNÍ PODMÍNKY

KURZY

Podmínky poskytování výuky anglického jazyka

I. Definice základních údajů

 1. Poskytovatelem výuky je LITE Jihlava, o.p.s., IČ: 291 88 016 se sídlem Srázná 4888/11, 586 01 Jihlava, spisová značka O 387 vedená u Krajského soudu v Brně, zast. ředitelkou Mgr. Veronikou Horkou (dále jen „LITE“). 2. Studentem je osoba, která projeví zájem o poskytnutí výuky anglického jazyka a podepíše tuto smlouvu (dále jen „student“). 3. Kurz je jakákoli forma výuky anglického jazyka poskytovaná LITE studentovi (dále jen „kurz“).
 2. Předmět smlouvy/přihlášky

Touto smlouvou uzavřenou mezi LITE na jedné straně a studentem na druhé straně se LITE zavazuje poskytnout studentovi výuku anglického jazyka v rozsahu stanoveném na přední straně této smlouvy a student se zavazuje za poskytnutou výuku zaplatit sjednanou cenu. Strany berou na vědomí, že podpisem se smlouva stává závaznou.

III. Cena poskytovaných služeb, její splatnost a průběh služeb

 1. Cena kurzu je cenou smluvní a je stanovena dle aktuálního ceníku, který je k dispozici v sídle LITE. Student podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s ceníkem při podpisu této smlouvy seznámen. Konečná cena kurzu je stanovena dle tohoto ceníku a je uvedena ve smlouvě. Bude-li student požadovat vystavení faktury, je povinen dodat LITE fakturační údaje číslo účtu, ze kterého budou platby hrazeny, a to nejpozději do týdne od podpisu této smlouvy.
 2. Cenu kurzu je možné uhradit: a) jednorázovou platbou v plné výši b) ve více platbách, kdy při podpisu této smlouvy student uhradí zálohu v minimální výši 1000,-Kc a doplatky sjednané ceny uhradí v termínech splatnosti uvedených na přední straně této smlouvy. V případě, že kurz bude zahájen ve lhůtě kratší než jeden týden od podpisu této smlouvy, je student povinen uhradit doplatek úrovně kurzu, v níž má začít studovat před jeho zahájením.
 3. Platba:Student se zavazuje uhradit platby v termínech splatnosti uvedených ve smlouvě. Nedoplatí-li student doplatek úrovně kurzu, v níž má začít studovat, ve sjednaném termínu splatnosti, je LITE oprávněna postoupit jeho rezervované místo v daném kurzu jinému zájemci a neposkytnout studentovi výuku dle této smlouvy. V takovém případě vzniká LITE nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. Student svým podpisem této smlouvy souhlasí a bere na vědomí, že dohodnutá smluvní pokuta se jednostranně započítává na uhrazenou zálohu. V takovém případě může student do 3 pracovních dnů od termínu splatnosti doplatku úrovně kurzu, v níž má začít studovat, písemně požádat LITE o nový termín dané úrovně kurzu za současného sjednání náhradního termínu splatnosti doplatku dané úrovně kurzu nebo o změnu smlouvy ohledně programu studia. V případě změny smlouvy ohledně programu studia budou dosud uhrazené platby ze strany studenta použity jako záloha na nově objednané služby. Nedoplatí-li student jakoukoliv část ceny dle odst. 2 tohoto článku a zároveň nepožádá LITE písemně o změnu smlouvy, případně neuhradí doplatek ceny v náhradním termínu splatnosti dle výše uvedeného či

písemně nepožádá o nový termín kurzu a náhradní termín splatnosti doplatku dle výše uvedeného, je LITE oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě vzniká LITE nárok na smluvní pokutu ve výši dosud uhrazených a neprostudovaných plateb studenta s tím, že sjednaná smluvní pokuta se jednostranně započítává na uhrazené a neprostudované platby.

 1. Změna termínu ze strany studenta:Student je oprávněn nejpozději 14 dní před termínem začátku dané úrovně kurzu změnit termín konání kurzu, a to písemnou formou. Kurz bude odložen na následující termín dané úrovně, který je LITE vypsaný nebo na termín časově dostupný pro studenta. Pro smluvní strany platí v takovém případě tato smlouva. Student je oprávněn měnit termín zahájení kurzu opakovaně v souladu s výše uvedeným. Nedodrží-li student termín začátku kurzu a zároveň písemně neoznámí změnu v souladu s výše uvedeným, student nemá nárok na vrácení zaplacené ceny dané úrovně, ani poměrné části.
 2. Změna termínu ze strany LITE:LITE je oprávněna nejpozději 14 dní před termínem začátku kurzu změnit termín konání kurzu, a to písemnou formou, například z důvodu nenaplnění kurzu, kde minimální počet pro otevření kurzu je osm studentů. Kurz bude odložen na následující volný termín dané úrovně, který je LITE vypsaný nebo na termín časově dostupný pro studenta. Pro smluvní strany platí v takovém případě tato smlouva. LITE je oprávněna měnit termín zahájení kurzu opakovaně v souladu s výše uvedeným. Nedodrží-li LITE termín začátku kurzu a zároveň písemně neoznámí změnu termínu v souladu s výše uvedeným, je student oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit a LITE je povinna vrátit cenu dané úrovně kurzu v plné výši, případně cenu za další předplacené a dosud nevyužité služby studentem.
 3. Změna ve studiu:Již uhrazená cena za služby se ze strany LITE nevrací a vždy je možné ji využít na studium s výjimkou odstoupení od smlouvy ze strany studenta dle čl. III bodu 5 této smlouvy. a) Zůstatek dosud nevyužitých finančních prostředků je možné na základě písemné žádosti převést na jiný typ kurzu, studia nebo osobu maximálně 14 dní před zahájením termínu příslušné úrovně kurzu, který je uvedený ve smlouvě. V takovém případě bude tato smlouva písemně změněna dle aktuálního ceníku, zůstatek dosud nevyužitých finančních prostředků bude započítán na cenu za nově zvolené služby v souladu se změněnou smlouvou či nově vzniklou smlouvou s 3. osobou. b) Pokud student nepožádá písemně o změnu smlouvy nejpozději 14 dní před zahájením termínu příslušné úrovně kurzu, je student povinen danou úroveň kurzu absolvovat. Pokud se rozhodne příslušný kurz nenavštěvovat nebo přerušit v jeho průběhu, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny dané úrovně kurzu, ani poměrné části. Bude-li třeba opakovat úroveň kurzu z důvodu chybějících znalostí, které by bránili pokračovat v následující úrovni kurzu, je oprávněn si nedokončenou úroveň zopakovat s 50% slevou dle aktuálního ceníku při podání přihlášky do týdne od ukončení kurzu. c) Přerušení kurzu je možné pouze k nezapočaté úrovni 14 dní před zahájením termínu příslušné úrovně dle smlouvy a výše uvedeného. Ostatní uhrazené dosud nezapočaté úrovně studentovi nepropadají a je možné je bezplatně převést na následující termíny.
 4. Při odložení termínu zahájení studiaa nezvolení si náhradního termínu ani do 1 roku od podání poslední písemné žádosti o odložení termínu kurzu, tato smlouva zaniká bez nároku studenta na vrácení jakéhokoliv finančního plnění. (ceny za kurz/kurzy či poměrné části).

Při odložení studia a doby pauzy delší než 6 měsícůje student povinen před zahájením studiua absolvovat vstupní test pro zařazení do správné úrovně kurzu. 

 1. Ukončení kurzu:Každá úroveň kurzu je ukončována závěrečným testem. Nebude-li student v závěrečném testu úspěšný (85%), nemůže postoupit do další, pokročilejší úrovně. Nejprve student musí znalosti doplnit a úspěšně znovu napsat test. Pro doplnění chybějících znalostí je oprávněn využít opakování úrovně, a to za 50% ceny dle aktuálního ceníku při podání přihlášky do týdne od ukončení kurzu. Nepokračuje-li student ve studiu z důvodu nesplnění závěrečného testu příslušné úrovně kurzu a nevyužije-li ani do jednoho roku od posledního neúspěšného závěrečného testu postup stanovený výše, přičemž má předplacené další navazující úrovně kurzu, nemá po uplynutí této lhůty nárok na vrácení jakéhokoliv finančního plnění (ceny za kurz/kurzy či poměrné části). V případě pauzy ze studia delší než jeden rok, je student povinen znovu napsat úspěšně test pro postup do vyšší úrovně.
 2. Absence kurz: V případě absence studenta na kurzu je možné absenci nahradit následujícími způsoby: a) Student si sám doplní poznámky od jiných studentů z kurzu. Za neúčast na výuce LITE neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci. b) Student využije zvýhodněných soukromých hodin s lektorem, kterými doplní absenci v kurzu. Student je dále oprávněn využít těchto hodin za účelem doplnění či procvičení výuky probírané v kurzu. V těchto případech lze využít zvýhodněné balíčky soukromých hodin oproti standartním soukromým hodinám. Ceník je k dispozici v kanceláři LITE. Pokud již student momentálně není součástí žádného kurzu, vztahuje se na něj platný ceník soukromé výuky.
 3. Absence soukromá výuka:Pokud se student alespoň jeden den před výukou písemně omluví, přesouvá se výuka na následující termín. V případě neomluvení se nebo omluvy z výuky v den jejího konání, tyto hodiny propadají bez náhrady. Stejné pravidlo platí i pro soukromou výuku pro 2 a více studentů na společné lekci, nepřítomnost některého ze studentů se ze strany LITE nenahrazuje.
 4. Čekací listina kurz: Student se zavazuje absolvovat jednotlivé úrovně kurzu v termínech uvedených na přední straně této smlouvy. Zároveň však bude student zapsán na tzv. čekací listinu již plně obsazeného kurzu v dřívějším termínu. Pořadí je určeno dnem uzavření smlouvy. V případě, že se uvolní místo v obsazeném kurzu, je student oprávněn změnit termín uvedený ve smlouvě a začít studovat v uvolněném dřívějším termínu, jinak platí termín uvedený na přední straně této smlouvy.
 5. Čekací listina soukromá výuka: Po podepsání této smlouvy a plně obsazeném rozvrhu pro soukromou výuku jsou studenti zařazeni na čekací listinu. Studenti jsou pravidelně informováni o uvolněných termínech pro soukromou výuku. Pořadí na čekací listině je určeno datem uzavření smlouvy. Nebude-li mít student uhrazenou plnou cenu dle této smlouvy, je LITE oprávněna postoupit místo jinému studentovi. Čekací doba není stanovena s tím, že záleží na volných termínech a volbě studenta. V případě zapsání na čekací listinu je student v jejím průběhu oprávněn změnit formu studia nebo převést studium na jinou osobu, finance se ze strany LITE v tomto případě nevrací. Student níže svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rozvrhem pro soukromou výuku a obsazeností míst.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran
 7. LITE se zavazuje, že v případě, že by úroveň znalostí studenta neodpovídala úrovni kurzu, do jaké byl student zařazen, umožní studentovi zdarma, nejpozději však do třetího dne výuky včetně, přestoupit do nižší nebo vyšší úrovně.
 8. LITE je oprávněna odložit termín výuky již probíhajícího kurzu z důvodu na straně lektora, a to i v den konání výuky s tím, že bude vždy dohodnutý náhradní termín. 3. LITE je oprávněna bez souhlasu studenta změnit osobu lektora či místo konání kurzu.
 9. LITE si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah se studentem, který hrubě narušuje kurz nebo úmyslně poškozuje vybavení nebo zařízení LITE. V takovém případě nemá student nárok na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.
 10. Student podpisem této smlouvy bere na vědomí, že veškerý obsah písemných materiálů i obsah ústně prezentovaných výukových přednášek, které se používají pro výuku LITE v písemné nebo jakékoliv jiné podobě, stejně tak jako metody a postupy pro výuku, používané LITE, jsou chráněny autorským právem a nemohou být rozmnožovány nebo jakkoliv jinak užívány bez předchozího písemného svolení majitelů autorských práv, kterými jsou LITE a Applied Scholastics International. Zejména není dovoleno jakékoliv zaznamenávání, rozmnožování, úpravy, změny a další šíření těchto materiálu a jakékoliv jejich další využívání. Výjimku tvoří pouze užití pro vlastní vnitřní osobní potřebu v rámci výuky. Student tímto závazně prohlašuje, že byl s těmito právními skutečnostmi seznámen, souhlasí s nimi a zavazuje se, že nebude během svého studia v LITE ani po jeho skončení používat žádné materiály ani metody, používané LITE mimo vymezený rámec těchto vzájemných smluvních vztahů. Porušení těchto závazků bude považováno za úmyslné porušení autorských práv dle příslušných ustanovení autorského zákona a trestního zákoníku. Mimo zákonnou odpovědnost si pro případ porušení závazku uvedeného v tomto odstavci cl. IV sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení tohoto závazku rovněž opravňuje LITE k okamžitému vyloučení studenta z kurzu bez jakékoliv další náhrady či vrácení ceny.

18. Závěrečná ustanovení

1.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Právní jednání činěné smluvními stranami dle této smlouvy budou doručovány formou osobního předání proti potvrzení či zasílány doporučeně stranám na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Účinky doručení nastanou převzetím písemnosti, při odmítnutí převzetí při osobním jednání dnem odmítnutí či vrácením poštou pro nemožnost doručení, pak 3. dne po podání doporučeného dopisu na poště. V této souvislosti se smluvní strany zavazují, že oznámí druhé straně bez zbytečného dokladu jakékoliv změny týkající se bydliště nebo sídla.

3. Zásady zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 naleznete na stránkách www.anglictinajihlava.cz.

4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že jsou plně svéprávní a tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 4. Student níže svým podpisem stvrzuje, že se řádně seznámil s výše uvedenými podmínkami smlouvy a s jejich obsahem souhlasí.