OBCHODNÍ PODMÍNKY

TÝDENNÍ KURZY

Všeobecné obchodní podmínky LITE Jihlava, o.p.s. platné od 1. 1. 2019- Týdenní kurzy

 1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnosti LITE Jihlava, o.p.s., se sídlem Srázná 11, Jihlava, IČ: 291 88 016, DIČ: CZ29188016, spisová značka O 387 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená ředitelkou Mgr. Veronikou Horkou (dále jen „LITE Jihlava“ či „prodávající“), uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (tj. jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.anglictinajihlava.cz

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně služby včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny a informace o jiných nákladech či podmínkách spojených s poskytnutou službou.  

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
 2. 1. Cena služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 3. 2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

 1. 3. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby hradí zákazník bezhotovostně způsobem na účet zvolený v prodejním formuláři.
 2. 4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.

 

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. bankovním převodem na základě faktury
 4. 5. Platba je jednorázová
 5. 6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symboluplatby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 6. 7. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy(od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Vzdělávací produkty (služby) budou dodány místě uvedeném v objednávce a v termínu uvedeném v objednávce.

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah písemných materiálů i obsah ústně prezentovaných výukových přednášek, které se používají na kurzu u prodávajícího v písemné a/nebo jakékoliv jiné podobě, stejně tak jako metody a postupy pro výuku, používané prodávajícím, jsou chráněny autorským právem a nemohou být rozmnožovány nebo jakkoliv jinak užívány bez předchozího písemného svolení majitelů autorských práv, kterými jsou LITE a Applied Scholastics International. Zejména je zakázáno jakékoliv zaznamenávání, rozmnožování, úpravy, změny a další šíření těchto materiálů a jakékoliv jejich další využívání. Výjimku tvoří pouze užití pro vlastní vnitřní osobní potřebu v rámci výuky. Zákazník se zavazuje, že nebude během svého studia u prodávajícího ani po jeho skončení používat žádné materiály ani metody, používané prodávajícím mimo vymezený rámec těchto vzájemných smluvních vztahů. Porušení těchto závazků bude považováno za úmyslné porušení autorských práv dle příslušných ustanovení autorského zákona a trestního zákoníku.

Porušení tohoto závazku rovněž opravňuje prodávajícího k okamžitému vyloučení zákazníka z kurzu bez jakékoliv další náhrady či vrácení ceny.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření této smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po uzavření smlouvy musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy(vyplňte tento formulář a pošlete jej na jihlava@lite.czpouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytování služeb (*)
  4. Datum objednání (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Odešlete formulář prosím emailem na jihlava@lite.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jihlava@lite.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese jihlava@lite.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis vady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a LITE Jihlava  za ně nenese žádnou zodpovědnost.

LITE Jihlava se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto LITE Jihlava ani lektoři nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

LITE Jihlava ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z tohoto kurzu. 

Po celou dobu trvání kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

 1. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

9.1. V případě zrušení termínu kurzu ze strany LITE je student oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit a LITE povinna vrátit cenu kurzovného v plné výši. .

9.2. V případě, že student nemůže nastoupit na objednaný termín kurzu uvedený na přední straně této smlouvy, nemá nárok na vrácení kurzovného, ani poměrné části. Je oprávněn si za sebe najít náhradníka se stejnou úrovní angličtiny.

9.3.  Prodávající je oprávněn bez souhlasu zákazníka změnit osobu lektora či místo konání kurzu.

9.4.Prodávající si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah se zákazníkem, který hrubě narušuje kurz nebo úmyslně poškozuje vybavení nebo zařízení prodávajícího. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.

9.5.Zákazník bere na vědomí, že v ceně kurzu není ubytování, které je zákazník povinen si uhradit samostatně.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete LITE Jihlava. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Zásady zpracování osobních údajů naleznete na www.anglictinajihlava.cz

10.3. Cookies

Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 • Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení) - řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 • Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
 • Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Účinnost: Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.anglictinajihlava.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.anglictinajihlava.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí výuky anglického jazyka

Ve Smlouvě o poskytnutí výuky anglického jazyka (dále jen Smlouva) bylo mimo jiné sjednáno konání Celodenní intenzivního kurzu ve Žďáru nad Sázavou konaném v termínu od_________________________  (dále jen Kurz).

 1. Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že na Kurz se nevztahují Podmínky poskytování výuky anglického jazyka na zadní straně Smlouvy.
 2. Tento dodatek upravuje speciální podmínky vztahující se pouze ke Kurzu.
 3. Podpisem Smlouvy a tohoto dodatku se Kurz stává závazný.
 4. V ceně kurzu je 72 vyučovacích hodin angličtiny a konverzace a celodenní občerstvení (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře).
 5. Student je oprávněn, nejpozději 30 dnů před zahájením výše uvedeného termínu,zrušit Kurz. Do této doby uhrazené zálohy se v takovém případě ze strany LITE nevrací, student je však oprávněn tyto již uhrazené zálohy použít na nově objednané služby u LITE. Student s tímto postupem vyslovuje souhlas. Nedodrží-li student termín začátku kurzu a zároveň písemně neoznámí zrušení Kurzu v souladu s výše uvedeným, nemá student nárok na vrácení zaplacené ceny daného Kurzu, ani poměrné části a dále nemá nárok na použití uhrazených plateb na nově zvolené služby u LITE.
 6. Student je oprávněn při nedodržení termínu konání Kurzu ze strany LITE jednostranně odstoupit od Smlouvy v rozsahu Kurzu a LITE je povinna vrátit do té doby poskytnuté plnění ze strany studenta na Kurz.
 7. Student bere na vědomí, že v ceně Kurzu není ubytování, které je student povinen si uhradit samostatně. Jedná se o 6 nocí v hotelu Tálský mlýn za částku 500 Kč/ noc jednolůžkový pokoj s tím, že platba bude studentem provedena v hotelu při ubytování studenta. Student bere na vědomí, že v okamžiku uzavření Smlouvy a tohoto dodatku je studentovi rezervováno 1 místo v hotelu a v případě zrušení Kurzu je student povinen uhradit hotelu škodu vzniklou v případě STORNA ubytování. O podmínkách STORNA se může student informovat přímo v hotelu na čísle +420 222 539 539 LITE neodpovídá v takovém případě za škodu vzniklou hotelu v důsledku STORNA ubytování.
 8. Platbu za kurz uhraďte na číslo účtu 2600189176/2010 pod variabilním symbolem uvedeným na přední straně přihlášky.