Pravidla

 

Soutěž o nejlepšího spisovatele 2018

Soutěž se konná 1. 9. - 6. 10. 2018 a je realizovaná při minimálním počtu 5 soutěžících

Při zapojení 5- 11 soutěžících je výhra jedno místo na táborě 2019 zdarma nebo jeden kurz angličtiny pro rodiče. 

Při zapojení 12 a více soutěžících je výhra dvě místa na táboře 2019 zdarma nebo jeden kurz angličtiny pro rodiče.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem hry organizátorovi je organizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora. Výhry nejsou vyměnitelné. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Pravidla hry vstupují v platnost dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách anglictinajihlava.cz.

Příslib odměny je veřejně vyhlášen s účinností ke dni 1. 9. 2018.

Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění pořadatele:

  • Pořadatel má právo rozhodnout o všech změnách a otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné.

  • Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.